Användarvillkor

Dessa avtalsvillkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av Boken om mig (hädanefter “Tjänsten”, så som definierat nedan). Genom att du godkänner användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (“du” eller “dig”) och Jungegard Ventures AB., organisationsnummer 559249-4248 med adress Gösta Tamms väg 42, 191 33, Sollentuna, Sverige (”Företaget”, “vi” eller “oss”).

 

Tjänsten tillhandahålls via vår mobila applikation (“Appen”). Genom att du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto hos oss så accepterar du dessa Användarvillkor. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor ber vi dig att inte använda tjänsten sm vi tillhandahåller. Dessa Användarvillkor gäller inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Personer under 18 år får inte använda Tjänsten. 

 

Tänsten

Tjänsten ger möjlighet att spara information om ditt barn. Du bekräftar att du är införstådd med att du är ensamt ansvarig för hur du väljer att agera på informationen och innehållet som tillgängliggörs av oss och/eller i Tjänsten. Vi ansvarar inte för de beslut du väljer att ta baserat på informationen eller innehållet, vilket tillhandahålls endast som allmän information. Om du har några hälsorelaterade frågor, exempelvis kring barn, råder vi dig att kontakta din vårdgivare. 

 

Alla som använder Tjänsten beskrivs i dessa Användarvillkor som “Användare”, vilket även inbegriper dig som part till avtalet som du ingår med oss genom att acceptera dessa Användarvillkor. 

 

Eftersom Tjänsten bl.a. Syftar till att möjliggöra för tredje man att ingå avtal och andra rättshandlingar med varandra, vill vi framhålla att vi inte på något sätt är att betrakta som avtalspart, mellanhand, agent, kommissionär eller på annat sätt kopplad till våra Användares mellanhavanden. Och användning av Tjänsten, annat än genom dessa Användarvillkor som ingås med varje Användare enskilt. 

 

Licens

Under förutsättning att du accepterar och följer dessa Användarvillkor erhåller du en icke överlåtbar, icke exklusiv licens att ladda ner/installera och använda Appen för enskilt och privat bruk i objektkod form på en mobil eller mobil enhet som du har tillgång till eller äger, inom EES, i syfte att nyttja Tjänsten för dess syfte. 

Du har ingen annan licens att använda immateriella rättigheter nämnda ovan, utöver vad som uttryckligen anges här i Användarvillkoren. 

 

Du accepterar och förstår att information och innehåll som inom Tjänsten publiceras kan tillhöra Tredje part, och att vi ej har kontroll över sådant innehåll. Du accepterar och förstår därför att vi inte kan hållas ansvariga för sådant innehåll som tredje part tillhandahåller och som finns tillgängligt inom ramen för tjänsten. 

 

Företaget ger inte dig eller någon annan tillstånd att förändra Appen eller kopiera den i sin helhet eller i delar av den. Detta innebär att ingen får göra tillägg till, utveckla eller göra reverse engineering på Appen eller dess komponenter. Det är ej tillåtet att återskapa Appens funktionalitet eller källkod samt göra kopior av mjukvaran, utöver vad lag ger rätt till. 

 

Du får inte använda Tjänsten i kommersiellt syfte, i syfte att marknadsföra egna produkter/tjänster i Tjänsten. Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus eller liknande program. Företaget tillåter inte maskinell avläsning av Tjänsten. 

 

Samtliga immateriella rättigheter i Appen eller någon annan del av Tjänsten, tillhör eller förfogas över med licens av oss. Inget i Användarvillkoren skall ses som en överföring av immateriell rättighet till dig. 

 

Användarnamn och lösenord

För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto hos företaget (“Användarkonto”) i Appen och logga in på det. 

 

Du kan antingen välja att skapa ett konto hos oss eller välja de sociala media konton som visas i Appen för att skapa och logga in på ditt Användarkonto i Appen. Vid skapandet av nytt Användarkonto anger du din email och lösenord för att skapa kontot. Du kommer därefter ombeds lämna ditt namn som användarnamn. 

 

Vid skapandet av nytt Användarkonto ombeds du lämna ytterligare information om dig själv. För mer information läs företagets Personuppgiftspolicy (längre ner i detta dokument), innan du använder Tjänsten. Använd ej Tjänsten om du ej accepterar Personuppgiftspolicy. 

 

Om du använder en social media för att skapa Användarkonto, exempelvis ditt Googlekonto, ger du företaget rätt att hämta in din verifiering information, exempelvis krypterade inloggningsuppgifter, användarnamn och annan information som kan vara relevant att överföra från den andra tjänsten. Sådan överförd information behandlas enligt företagets personuppgiftspolicy.

 

Användarkonto är personligt och får ej överlåtas till någon annan och du får ej låta annan använda Tjänsten genom ditt användarkonto. Du ansvarar för att skydda dina personliga uppgifter såsom inloggningsuppgifter från åtkomst från obehöriga. Om du misstänker att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto skall du omedelbart meddela företaget. Vi har rätt men ej skyldighet att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi misstänker att någon obehörig person fått tillgång till det. 

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ditt Användarkonto “osynligt” om det varit inaktiva i mer än 90 dagar, vilket innebär att all kontoinformation sparas men att kontot är inaktiverat och behöver aktiveras för att du ska återigen kunna använda det. Vi förbehåller oss rätten att Avsluta ditt konto om det varit inaktiva i mer än 365 dagar i följd. 

 

Din användning av Tjänsten

Tjänsten skall ej användas för något annat än avsett syfte. Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte, beskrivet ovan. Använd ej Tjänsten om du inte accepterar detta. 


 

Prisinformation

Nedladdning och användning av Appen är kostnadsfri. 

 

Nätverkskostnader

Du är ansvarig själv för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för exempelvis överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står ej företaget för. Du är själv ansvarig för att införskaffa och uppdatera den mjuk- eller hårdvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten. 

 

Notifieringar

Baserat på de inställningar du gjort i Appen kan företaget skicka notifikationer till den enhet där Appen är installerad. 

 

Marknadsföring 

Företagets sponsorer och partners kan marknadsföra sina tjänster i Appen. Vid användning Tjänsten godkänner du mottagandet av all sådan marknadsföring. Företaget ansvarar ej för i någon del för sådan marknadsföring. 

 

Företaget förbehåller sig rätten att utföra undersökningar såsom enkät genom Appen. För att delta i sådan undersökning ber vi dig läsa instruktionerna som lämnas i anslutning till undersökningen. Du godkänner via ditt deltagande att företaget får behandla den information du lämnar i syfte att genomföra undersökningen och resultatet för företagets eller tredje parts användning. Deltagande är frivilligt. Det utgår ej någon ersättning för deltagande om annat uttryckligen framgår  av den information som lämnats i anslutning till den aktuella undersökningen. 

 

Behandling av Personuppgifter 

 Företaget behandlar personuppgifter som vi erhåller vid användandet av Tjänsten. Personuppgifter behandlas enligt vår Personuppgiftspolicy (se Personuppgiftspolicy längre ner)

 

Ansvarsbegränsning

Tjänsten och Appen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Användandet av Tjänsten är endast ditt eget ansvar och sker på egen risk. Inga garantier lämnas, underförstådda, direkta på något vis rörande tillgänglighet, duglighet, kvalitet för något särskilt syfte, lämpligheten och eller riktigheten av Tjänsten eller Appen i övrigt. 


 

Företaget rekommenderar inte att du för något syfte förlitar dig på Tjänsten inklusive för något som är viktigt för dig eller för din verksamhet nödvändigt. Detta då det kan förekomma situationer då TJänsten ej kommer vara tillgänglig, inte begränsat till men på grund av, omständigheter och underhåll bortom företagets kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden kunna upphöra eller ändra Tjänsten, efter vår eget gottfinnande. I utsträckning som tillåts under rådande lagstiftning ansvarar företaget ej mot dig eller tredje part för någon indirekt eller direkt eller skada av något slag inklusive men ej begränsat till inkomstförlust, utebliven vinst, avbrott i verksamheten, minskad omsättning eller goodwill förluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller oförmåga att använda Tjänsten. Företaget är ej ansvariga gentemot dig för några tredjeparts krav som riktas till dig.  

 

Skadeslöshetsförbindelse

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss eller tredje part, på grund av dina brott mot dessa Användarvillkor, ej begränsat till men inklusive, missbruk av Tjänsten och/eller Appen. Du åtar dig vidare att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), krav, utlägg, skador, förluster och skadestånd som företaget åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag. 

 

I det fall något Användargenererat Material för intrång i tredje parts immateriella rättigheter godkänner och samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga delar av materialet som gör intrång och hålla företaget skadelösa för samtliga kostnader och skador och utlägg som företaget ådragit sig som resultat av sådant intrång. 

 

Ändring av villkoren samt ändring och uppsägning av Tjänsten 

 

Företaget har rätt att när som helst ändra Användarvillkoren. Du kommer vid ändring erhålla information om ändring i Appen i vilken de ändrade Användarvillkoren visas för dig. För att kunna fortsätta använda Tjänsten och Appen efter ändring av Användarvillkor behöver du acceptera de ändrade villkoren. ‘’Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto och ta bort ditt innehåll från Tjänsten. 

 

Företaget har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om företaget har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor. Efter eget godtycke förbehåller vi oss rätten att när som helst avbryta, modifiera, temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan att föregående meddela härom eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig  eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande. 

 

Överlåtelse

Du får ej överföra eller överlåta några rättigheter licenser eller skyldigheter som framgår av dessa Användarvillkor. Företaget kan överföra och överlåta våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig. 

 

Tillämplig lag och tvister

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. Krav eller tvist som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor eller vid brott, ogiltighet eller uppsägning av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans om inte annat följer av tvingande lag. 

 

Användarvillkor och tvingande lag 

I händelse att du använder Tjänsten i en jurisdiktion vars tvingande lag föreskriver bestämmelser som står i strid med dessa Användarvillkor, ska sådana bestämmelser i tvingande lag vinna företräde och resterande bestämmelser i dessa Användarvillkor som inte står i strid med tvingande lag ska fortsätta att gälla oförändrade. 

 

Utfästelser i förhållande till Apple Inc

 

Parterna i detta avtal, Användarna och företaget, klar för härmed följande förhållande till Apple, Inc (“Apple”): 

  • Att Användarna och företaget är de enda parterna i detta avtal;

  • Att företaget är ansvariga för Tjänsten, APpen och allt innehåll däri. Företaget har ansvar för service, support och underhåll för Tjänsten eller någon teknisk utrustning som används för att möjliggöra tillhandahållandet av dessa. Krav som direkt eller indirekt beror på sådana grunder kan enbart riktas mot företaget och inte mot någon tredje part. 

  • Att alla anspråk eller krav som beror indirekt eller direkt på grund av användandet av Tjänsten som kan riktas mot företaget enbart skall riktas mot företaget. Apple är på något sätt inte ansvarig för att svara mot dessa krav eller anspråk om dessa riktas mot Apple. 

  • Att företaget, och inte Apple, är ensamt ansvariga för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts krav, grundade i att Tjänsten eller användandet av Tjänsten gör intrång i någon av den tredje partners immateriella rättigheter. 

  • Att Användaren garanterar och försäkrar att du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som utsetts av USA som ett “terrorist stödjande” land, och att det inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter. 

  • Att dessa Användarvillkor skapar rättigheter för Apple att tillämpa dessa Användarvillkor direkt mot dig oavsett företagets inblandning. Utöver de tredjepartsrättigheter som ges Apple så ger dessa Användarvillkor inga andra tredjepartsrättigheter till någon annan juridisk eller fysisk person

 

Kontakt uppgifter

Jungegard Ventures AB

Gösta Tamms väg 42, 191 33, Sollentuna

Sverige

E-mail: admin@bokenommig.se

Dessa Användarvillkor uppdaterades senast 2020-06-30